Vedtægter for Grænseforeningen Ungdom

 

Artikel I: Navn og hjemsted

§ 1
Foreningens navn er Grænseforeningen Ungdom.

§ 2
Foreningens hjemsted er København.

Artikel II: Formål

§ 3
Det er Grænseforeningen Ungdoms formål at fremme forståelse, dialog og samarbejde mellem forskellige kulturer og på tværs af grænser for at styrke det demokratibærende fællesskab.

I sit arbejde lader foreningen sig inspirere af den dansk-tyske grænseregions positive samarbejdserfaringer.

Artikel III: Struktur

§ 4
Grænseforeningen Ungdom består af én landsdækkende forening, der bestræber sig på at blive en del af Grænseforeningen.

Artikel IV: Tegningsret

§ 5
Bestyrelsen tegner foreningen udadtil.

Artikel V: Medlemskab

§ 6
Stk. 1 Enhver, der endnu ikke er fyldt 36 år, kan opnå medlemskab af Grænseforeningen Ungdom, hvis vedkommende anerkender Grænseforeningen Ungdoms vedtægter.

Stk. 2 Deltagere i Grænseforeningens ungdomsprojekter har ret til et års vederlagsfrit medlemskab (dog jf. Stk. 1). Bestyrelsen fastsætter nærmere regler herfor.

Stk. 3 Udmeldelse af Grænseforeningen Ungdom kan ske ved skriftlig henvendelse til foreningen. Medlemskabet ophører tillige, hvis et medlem ikke har bekræftet sit medlemskab af Grænseforeningen Ungdom ved kontingentbetaling i det senest afsluttede regnskabsår.

Artikel VI: Generalforsamlingen

§ 7
Stk. 1 Generalforsamlingen er Grænseforeningen Ungdoms højeste myndighed og afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.

Stk. 2 Alle medlemmer af Grænseforeningen Ungdom har adgang til generalforsamlingen med tale- og stemmeret.

Stk. 3 Indkaldelse til generalforsamling skal ske med 4 ugers varsel.

Stk. 4 Beslutningerne på generalforsamlingen afgøres ved simpelt flertal, hvor ikke andre særlige regler er fastsat i vedtægterne. Afstemning foretages skriftligt, såfremt 2 medlemmer fremsætter ønske herom. Afstemning i henhold til § 7 stk. 6 skal dog altid foregå skriftligt.

Stk. 5 Den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

Valg af dirigent.
Valg af stemmetællere og referent.
Bestyrelsens beretning.
Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
Fastlæggelse af kontingent.
Behandling af indkomne forslag.
Valg af formand. (Kun i ulige år)
Valg af næstformand. (Kun i lige år)
Valg af kasserer. (Kun i ulige år)
Valg af 4 medlemmer til bestyrelsen, der vælges for to år ad gangen.
Valg af 2 medlemmer til Grænseforeningens bestyrelse.
Valg af revisor.

Stk. 6 Valget af formand, næstformand og kasserer foregår ved direkte valg med absolut flertal. Såfremt ingen af de opstillede kandidater opnår valg, gennemføres en 2. valgrunde mellem de to kandidater, der fik flest stemmer i 1. runde. Ved stemmelighed foretages lodtrækning.

Stk. 7 Ved valg af medlemmer til bestyrelsen er stemmesedlerne kun gyldige, for så vidt de indeholder navnene på 4 af de opstillede kandidater. Ved stemmelighed mellem 2 eller flere kandidater, der har betydning for valget af de 4 medlemmer til bestyrelsen, gennemføres en 2. valgrunde mellem de kandidater, der har opnået lige mange stemmer. I denne valgrunde skal stemmesedlerne for at være gyldige indeholde et antal navne svarende til det antal pladser, der mangler at besættes i bestyrelsen. Ved fortsat stemmelighed foretages lodtrækning.

Stk. 8 Medlemmer til bestyrelsen bliver valgt for en toårig periode. Formanden, kassereren og 4 medlemmer til bestyrelsen vælges i ulige år. Næstformanden og 4 medlemmer til bestyrelsen vælges i ulige år. Næstformanden og 4 medlemmer til bestyrelsen vælges i lige år. Op til to suppleanter kan vælges for et år ad gangen.

Stk. 9 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal foreligge bestyrelsen senest 2 uger inden generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 10 Forslag til ændringer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal foreligge medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen.

Stk. 11 Vedtagne resolutionsforslag er Grænseforeningen Ungdoms officielle holdning på et område, indtil andet er vedtaget på en generalforsamling.

§ 8
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis bestyrelsens flertal beslutter dette, eller hvis mindst 1/4 af medlemmerne fremsætter skriftligt krav herom.

Artikel VII: Bestyrelsen

§ 9
Stk. 1 Bestyrelsen består af:Grænseforeningen Ungdoms formand, næstformand og kasserer, som udgør formandskabet og 8 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2 Bestyrelsen leder, under ansvar for generalforsamlingen, Grænseforeningen Ungdoms daglige arbejde.

Stk. 3Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 6 bestyrelsesmedlemmer deltager i mødet.

Stk. 4 Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt flertal.

Artikel VIII: Økonomi

§ 10
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet opkræves umiddelbart efter generalforsamlingen.

§ 11
Stk. 1 Regnskabsåret går fra den 1. januar til den 31. december.

Stk. 2 Grænseforeningen Ungdoms regnskab revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor, der foretager den kritiske revision.

Stk. 3 Det foregående års regnskab skal foreligge medlemmerne senest 2 uger inden generalforsamlingens afholdelse.

Artikel IX: Vedtægtsændringer

§ 12
Stk. 1 Forslag til ændringer af Grænseforeningen Ungdoms vedtægter kan fremsættes af medlemmer eller bestyrelsen.

Stk. 2 Vedtægtsændringer kan foretages på en generalforsamling med absolut flertal af de fremmødte medlemmers stemmer.

Stk. 3 Ændringer af vedtægterne træder i kraft ved afslutningen af den generalforsamling, hvor de besluttes, hvis ikke andet fremgår af forslaget.

Artikel X: Opløsning af Grænseforeningen Ungdom

§ 13
Stk. 1 Grænseforeningen Ungdom kan opløses med 2/3 flertal af de fremmødte medlemmers stemmer, når dette er vedtaget på to af hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ekstraordinær. Generalforsamlingerne skal afholdes med mindst 1 og højest 2 måneders mellemrum.

Stk. 2 Grænseforeningen Ungdoms formue skal i tilfælde af opløsning tilfalde Grænseforeningens ungdomsarbejde.


Ovenstående vedtægter blev vedtaget på Grænseforeningen Ungdoms stiftende generalforsamling den 30. april 2016 og senest revideret på den ordinære generalforsamling den 5. maj 2017.