IMG_5846.JPG

Vedtægter for Grænseforeningen Ungdom

 

Artikel I: Navn og hjemsted

§ 1
Foreningens navn er Grænseforeningen Ungdom.

§ 2
Foreningens hjemsted er København.

Artikel II: Formål

§ 3
Det er Grænseforeningen Ungdoms formål at fremme forståelse, dialog og samarbejde mellem forskellige kulturer og på tværs af grænser for at styrke det demokratibærende fællesskab.

I sit arbejde lader foreningen sig inspirere af den dansk-tyske grænseregions positive samarbejdserfaringer.

Artikel III: tegningsret

§ 4
Stk. 1 Tegningsberettiget for Grænseforeningen Ungdom er landsformanden sammen med landskassereren.

Stk. 2 I tilfælde af landskassererens bortgang er landsformanden tegningsberettiget sammen med landsnæstformanden.

Artikel IV: Medlemskab

§ 5
Stk. 1 Enhver, der vedkender sig Grænseforeningen Ungdoms formål, og som har betalt det årlige kontingent, eller som har modtaget et års gratis medlemskab, kan opnå individuelt medlemskab i foreningen.

Stk. 2 Udmeldelse af Grænseforeningen Ungdom skal ske ved skriftlig henvendelse til foreningen. Medlemskabet ophører tillige, hvis et medlem ikke har bekræftet sit medlemskab af Grænseforeningen Ungdom ved kontingentbetaling i det senest afsluttede regnskabsår.

Artikel V: Landsmøde

§ 6
Stk. 1 Landsmødet er Grænseforeningen Ungdoms højeste myndighed og afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.

Stk. 2 Alle medlemmer af Grænseforeningen Ungdom har adgang til landsmødet med tale- og stemmeret.

Stk. 3 Indkaldelse til landsmødet skal ske via e-mail med 4 ugers varsel.

Stk. 4 Beslutningerne på landsmødet afgøres ved simpelt flertal, hvor ikke andre særlige regler er fastsat i vedtægterne. Afstemning foretages skriftligt, såfremt mindst et medlem fremsætter ønske herom. Afstemning i henhold til § 6 stk. 6 og 7 skal dog altid foregå skriftligt.

Stk. 5 Det ordinære landsmøde skal indeholde mindst følgende punkter:

 1. Valg af dirigent (kan ikke stille op til bestyrelsen)

 2. Valg af referent

 3. Valg af mindst 2 og højst 4 stemmetællere

 4. Landsformanden eller en af landsbestyrelsen udvalgt person(er) aflægger beretning for det forgange arbejdsår

 5. Landskassereren eller en af landsbestyrelsen udvalgt person forelægger regnskab til godkendelse

 6. Fastlæggelse af kontingent

 7. Behandling af indkomne forslag

 8. Valg af
  - Landsformand
  - Landsnæstformand
  - Landssekretær
  - Landskasserer
  - Op til 3 medlemmer til landsbestyrelsen
  - Op til 2 suppleanter til landsbestyrelsen
  - Revisor
  - Revisorsuppleant
  - 2 repræsentanter til Grænseforeningens bestyrelse

Stk. 6 Valget af landsformand, landsnæstformand, landskasserer og landssekretær foregår ved direkte valg med absolut flertal. Såfremt ingen af de opstillede kandidater opnår valg, gennemføres en 2. valgrunde mellem de to kandidater, der fik flest stemmer i 1. runde. Ved stemmelighed foretages lodtrækning.

Stk. 7 Ved valg af medlemmer til landsbestyrelsen er stemmesedlerne kun gyldige, for så vidt de indeholder navnene på højst 3 af de opstillede kandidater. Ved stemmelighed mellem 2 eller flere kandidater, der har betydning for valget af de op til 3 medlemmer til landsbestyrelsen, gennemføres en 2. valgrunde mellem de kandidater, der har opnået lige mange stemmer. I denne valgrunde skal stemmesedlerne for at være gyldige indeholde et antal navne svarende til det antal pladser, der mangler at besættes i landsbestyrelsen. Ved fortsat stemmelighed foretages lodtrækning.

Stk. 8 Forslag, der ønskes behandlet på landsmødet, skal være landsbestyrelsen i hænde senest 2 uger inden landsmødets afholdelse.

Stk. 9 Forslag, der ønskes behandlet på landsmødet, skal være medlemmerne i hænde senest 1 uge før landsmødet.

Stk. 10 Ændringsforslag til indkomne forslag kan fremsættes på selve landsmødet inden for de af dirigenten fastsatte frister.

§ 7
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis bestyrelsens flertal beslutter dette, eller hvis mindst 1/4 af medlemmerne fremsætter skriftligt krav herom.

Artikel VI: Bestyrelsen

§ 8
Stk. 1 Landsbestyrelsen leder, under ansvar for landsmødet, Grænseforeningen Ungdoms daglige arbejde.

Stk. 2 Landsbestyrelsen består af
Grænseforeningen Ungdoms landsformand, landsnæstformand, landssekretær, landskasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer. De 2 valgte suppleanter har møde- og taleret, men ikke stemmeret til bestyrelsesmøder, medmindre de træder i stedet for et fraværende bestyrelsesmedlem.

Stk. 3 Derudover har alle menige medlemmer af Grænseforeningen Ungdom møde- og taleret til bestyrelsesmøder. Punkter på dagsordenen, der gennem et simpelt flertal af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer skønnes nødvendige at behandle for lukkede døre, behandles af landsbestyrelsen for lukkede døre og kan således også udelades fra offentlige referater.

Stk. 4 Landsbestyrelsen mødes mindst 4 gange årligt.

Stk. 5 Landsbestyrelsen skal indkaldes med mindst to ugers varsel og indkaldes af landsformanden eller af landssekretæren i samråd med landsformanden. Såfremt mindst tre bestyrelsesmedlemmer kræver indkaldelse til møde, skal landsformanden eller landssekretæren efterkomme dette krav inden for rimelig tid, men dog stadig med indkaldelse med to ugers varsel.

Stk. 6 Alle medlemmer af landsbestyrelsen kan kræve et punkt behandlet på mødet.

Stk. 7 Landsbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af landsbestyrelsen deltager i mødet.

Stk. 8 Landsbestyrelsen kan ved simpelt flertal tildele taleret til fremmødte gæster.

Stk. 9 Landsbestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper, herunder udpege arbejdsgruppens tovholder, som landsbestyrelsen finder nødvendige. Arbejdsgruppemedlemmer har ret til rejserefusion ved deltagelse i arbejdsgruppemøder. Landsbestyrelsen fastsætter nærmere betingelser herfor i forretningsordenen.

Stk. 10 Såfremt et landsbestyrelsesmedlem trækker sig fra sin post, indsættes førstesuppleanten i bestyrelsen. Såfremt landsformanden, landsnæstformanden, landssekretæren eller landskassereren trækker sig, vælger bestyrelsen et bestyrelsesmedlem til at overtage den givne post indtil næste landsmøde.

Stk. 11 Landsbestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt flertal.

§ 9
Landsbestyrelsen fastsætter ved første bestyrelsesmøde efter landsmødet en forretningsorden, som mindst skal indeholde regler for udbetaling af rejserefusion og deltagelse i bestyrelsesmøderne via onlinemedier.

§ 10
Landsformanden har det overordnede organisatoriske ansvar og er foreningens ansigt udadtil.

§ 11
Landsnæstformanden er stedfortræder for landsformanden.

§ 12
Landssekretæren har ansvaret for det organisatoriske arbejde samt kontakten til lokalforeningerne og medlemmerne.

§ 13
Landskassereren har ansvaret for den overordnede økonomiske planlægning samt aflæggelse af regnskab.

§ 14
Landsbestyrelsen kan udelukke et medlem af Grænseforeningen Ungdom, jvf. § 5, når den vurderer, at medlemmet har modarbejdet foreningens formål og virke. Det udelukkede medlem kan indanke beslutningen til det førstkommende landsmøde.

Artikel VII: Lokalforeninger

§ 15
Stk. 1 Grænseforeningen Ungdoms medlemmer organiseres i de af landsbestyrelsen godkendte lokalforeninger i overenstemmelse med de på lokale generalforsamlinger vedtagne lokalvedtægter. Ansøgning om optagelse af en lokalforening skal ske skriftligt til landsorganisationen, hvorefter landsbestyrelsen afgør spørgsmålet om optagelse.

Stk. 2 En lokalforenings vedtægter må ikke stride imod landsorganisationens. Ved nye lokalforeningsvedtægter samt ændring af bestående vedtægter indsendes disse til orientering til landsbestyrelsen.

Stk. 3 Landsbestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling i en lokalforening, hvis denne i løbet af det seneste foreningsår ikke har været i stand til at vælge en bestyrelse eller opretholde det minimale aktivitetsniveau, som den vedtægter foreskriver, eller som er nødvendigt af hensyn til Grænseforeningen Ungdoms virke.

Artikel VIII: Økonomi

§ 16
Kontingent i Grænseforeningen Ungdom fastsættes af landsmødet.

§ 17
Stk. 1 Regnskabsåret i Grænseforeningen Ungdom går fra den 1. januar til den 31. december.

Stk. 2 Grænseforeningen Ungdoms regnskab revideres af den på landsmødet valgte revisor eller revisorsuppleant.

Stk. 3 Det foregående års regnskab skal foreligge medlemmerne senest 2 uger inden landsmødets afholdelse.

Artikel IX: Vedtægtsændringer

§ 18
Stk. 1 Forslag til ændringer af Grænseforeningen Ungdoms vedtægter kan fremsættes af medlemmer, lokalforeninger, landsbestyrelsen eller en af landsbestyrelsen nedsat arbejdsgruppe.

Stk. 2 Vedtægtsændringer kan foretages på et landsmøde med absolut flertal af de fremmødte medlemmers stemmer.

Stk. 3 Ændringer af vedtægterne træder i kraft ved afslutningen af det landsmøde, hvor de vedtages, hvis ikke andet fremgår af forslaget.

Artikel X: Opløsning af Grænseforeningen Ungdom

§ 19
Stk. 1 Grænseforeningen Ungdom kan opløses med to tredjedeles flertal af de fremmødte medlemmers stemmer, når dette vedtages på to af hinanden følgende landsmøder, hvoraf det sidste skal være ekstraordinært og kun have dette punkt på dagsordenen. De to landsmøder afholdes således, at der er mindst én og højst to måneders mellemrum mellem dem.

Stk. 2 Grænseforeningen Ungdoms formue skal i tilfælde af opløsning tilfalde Grænseforeningens ungdomsarbejde.


Ovenstående vedtægter blev vedtaget på Grænseforeningen Ungdoms stiftende generalforsamling den 30. april 2016 og senest revideret på den ordinære generalforsamling den 5. maj 2018.